Privacy Statement

Inleiding

RNDRME en RNDRME Administratie nemen jouw privacy zeer serieus en zullen
informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken.
In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met
welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw
rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden
je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd
contact opnemen met privacy@rndrme.nl.

Wie is RNDRME?

RNDRME is de besloten vennootschap RNDRME B.V., kantoorhoudende te
Zoetermeer aan de Eleanor Rooseveltlaan 3, 2719 AB, ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 76577945.

RNDRME Administratie is de besloten vennootschap RNDRME Administratie B.V.,
kantoorhoudende te Zoetermeer aan de Eleanor Rooseveltlaan 3, 2719 AB,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
76578348.

Dit privacy statement is van toepassing op RNDRME en RNDRME Administratie, in
vervolg te noemen RNDRME.
Wanneer RNDRME jouw persoonsgegevens verwerkt, is RNDRME de
verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt RNDRME jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor RNDRME
persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens
RNDRME voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die
gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door RNDRME worden
bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type
gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Facturatie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK-
nummer, Klantnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten over het product
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres,
Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Inhoud van de klacht, KvK-
nummer, Klantnummer Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële
gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren. Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Afhandelen klachten over de dienst
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële
gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: CRM
Gegevens: Naam, Gebruikersnaam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis,
Social media account, Telefoonnummer
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Nieuwsbrief
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product,
Social media account
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Doeleinde: Social media marketing
Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Interesse in een product,
Social media account
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar
Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Doeleinde: A/B testing
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: maximaal 2 jaar

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Plaatsen van berichten of reviews
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Identiteitsverificatie
Gegevens: Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven,
Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties,
Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN,
Naam, Adres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven,
Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties,
Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN,
Naam, Adres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Credit check
Gegevens: Telefoonnummer, Financiële middelen, Schulden, Uitgaven,
Solvabiliteit, Leningen, Hypotheken, Financiële transacties,
Beroepsactiviteiten, Overeenkomsten en schikkingen, IBAN,
Naam, Adres
Grondslag: Ondubbelzinnige toestemming
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgt RNDRME jouw persoonsgegevens?

RNDRME heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt
hebt, en omdat RNDRME gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere
partijen zijn: Persoonlijke adviseurs van beide partijen.
Wat zijn jouw rechten?
Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over
een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je
account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij RNDRME over je zijn
vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.
Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien
naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan
veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij RNDRME. Je kunt verzoeken dat
RNDRME je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.
Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om RNDRME te verzoeken de
verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van
RNDRME of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die
verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van RNDRME te verkrijgen. RNDRME zal
deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze
in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw
gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw
toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het
verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer
mogen verwerken. Het kan zijn dat RNDRME je daardoor bepaalde diensten niet
meer kan leveren.

Reactie door RNDRME

Een verzoek kan verstuurd worden naar privacy@rndrme.nl. RNDRME zal je
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand
nadat RNDRME een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien RNDRME je verzoek
afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: • Verwerkers •
Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst
tussen jou en RNDRME
Het kan zijn dat RNDRME verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde
partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt RNDRME ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van
RNDRME worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of
in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna:
“Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van RNDRME
worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen
staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen
deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee
informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig
het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop
RNDRME je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar
privacy@rndrme.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop RNDRME
jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar privacy@rndrme.nl.
Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale
toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de
Autoriteit Persoonsgegevens.

Scroll naar top